Ce site utilise des cookies pour fournir des services conformément aux Politique de privacité . Vous pouvez spécifier les conditions de stockage ou d'accès des cookies sur votre navigateur.
En savoir plus »

Monitoring zużycia wody

Komputer przemysłowy iMod może być częścią stacji pomiarowej systemu monitorującego zużycie wody – zarówno w budynkach mieszkalnych, biurowych jak i zakładach przemysłowych.

monitoring elektrowni wodnych

Dzięki rozwiązaniom sprzętowym oraz programowym, urządzenie pozwoli dokładnie kontrolować:

 •     stan zużycia wody (chwilowy oraz średni),
 •     parametry wody – np. temperatura,
 •     przepływ,
 •     objętość,

oraz zwiększa oszczędności z tytułu zużytego medium.

W systemie gospodarki wodnej komputer przemysłowy iMod może pełnić 3 podstawowe funkcje:

 •     monitorować i udostępniać aktualne stany parametrów systemu
 •     kontrolować i alarmować w przypadku wystąpienia stanów alarmowych
 •     archiwizować dane historyczne i raportować o pomiarach z dowolnego okresu

Monitorowanie i udostępnianie wartości parametrów

Dzięki dostępnym zasobom sprzętowym iMod, wszystkie informacje z zewnętrznych czujników, liczników i innych urządzeń znajdujących się w instalacji wodnej, mogą być monitorowane bezpośrednio i udostępniane.

monitoring elektrowni wodnych

Interfejsy takie jak:

 •     1-Wire,
 •     RS-232/485,
 •     Ethernet,

oraz wejścia cyfrowe i analogowe pozwalają na podłączenie dowolnej ilości urządzeń i czujników do urządzenia.

W przypadku dużych zakładów przemysłowych lub miast kluczowe jest wykorzystanie bezprzewodowych interfejsów takich jak:

 •     Bluetooth,
 •     ZigBee,
 •     WiFi.

Pozwalają ograniczyć ilość przewodów oraz umożliwiają szybką instalację i re-konfigurację wybranych elementów systemu.

Jedną z podstawowych cech iMod jest stabilność – możliwa jest ciągła rejestracja danych oraz nieprzerwane udostępnianie. Takie parametry jak aktualne zużycie wody oraz ilość wody zużyta w danym czasie, mogą być udostępniane bezpośrednio z urządzenia przy użyciu webowego interfejsu graficznego NX Dynamics lub poprzez stronę internetową z poziomu przeglądarki WWW (w postaci tekstowej jak i wizualizacji graficznej).

Usługa iModCloud umożliwia operatorowi systemu selekcję interesujących parametrów wybranych urządzeń i przedstawienie ich na jednej planszy, dostępnej poprzez dowolną przeglądarkę internetową (również z urządzeń mobilnych). Dzięki iModCloud można w prosty sposób zarządzać całymi grupami urządzeń. Usługa umożliwia porównywanie chwilowego zużycia wody na różnych obszarach nawet najbardziej rozproszonego systemu wodociągowego.

Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji u klienta. Informacje mogą być przekazywane do stacji operatorskich, znajdujących się w dużej odległości od stacji monitorującej przy użyciu bezprzewodowej transmisji danych GPRS/3G lub poprzez wykorzystanie sieci LAN/WLAN.

Kontrola i alarmowanie o stanach alarmowych

iMod może pracować jako typowy sterownik PLC. Użytkownik może w prosty sposób definiować automatyczne reakcje platformy, w zależności od stanu parametrów lub informacji z urządzeń zewnętrznych.

Za pomocą NX Dynamics można we własnym zakresie zbudować graficzny panel sterowania, dostępny z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarki WWW. Operator centrali monitorującej jest w stanie w minimalnie krótkim czasie dostarczyć wodę do wybranych sekcji systemu lub odciąć jej dopływ – np. w przypadku zanieczyszczenia.

monitoring elektrowni wodnych

Wykorzystanie modemu GPRS/3G daje możliwość ostrzegania i alarmowania w przypadku przekroczenia dopuszczalnych zakresów, wartości lub w przypadku nagłych skoków zużycia lub wody. Alarmowanie może odbywać się w postaci dowolnie formułowanych wiadomości tekstowych SMS. Prosta możliwość definiowania grup użytkowników systemu pozwala na informowanie wyłącznie wybranych odbiorców.

Raportowanie i archiwizowanie danych

monitoring elektrowni wodnych

W przypadku rozległych systemów, ilość zbieranych danych może rosnąć w szybkim tempie. Aby zapobiec przepełnieniu się pamięci, komputer przemysłowy iMod został wyposażony w wewnętrzną pamięć Flash oraz możliwość obsługi kart SD. iMod umożliwia archiwizowanie wartości pomiarowych w długim okresie czasu.

W przypadku braku dostępnej pamięci na urządzeniu, istnieje możliwość automatycznego przełączenia miejsca gromadzenia danych na zewnętrzne urządzenia. Dane pomiarowe mogą być wysyłane np. do baz danych znajdujących się zewnętrznych serwerach. Dostęp do danych może być otwarty dla wszystkich użytkowników lub dla wybranych grup (np. nadzorców systemu).

Wszystkie zebrane informacje i wartości parametrów, pozwalają na generowanie raportów (w sposób ręczny lub automatyczny). Automatyczne raporty mogą być generowane w regularnych odstępach czasu oraz dostarczane do zainteresowanych osób drogą mailową (w formie tekstowej lub w formie wykresów). Pozwala to na proste i szybkie przygotowanie bilansów wykorzystania zasobów wodnych. Pełna kontrola nad stanem zużycia wody, pozwala na generowanie oszczędności.